Orde van dienst voor '3e na Trinitatis'

(Luthers Klassiek Leesrooster)

groen
Introïtus: Ps 25:8-11 - 16.18
Antifoon: Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Zie op mijn ellende en mijn moeite en vergeef al mijn zonden.
Introïtus Psalm: Goed en waarachtig is de Heer, daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle wegen van de Heer zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Omwille van uw naam, Heer, vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot.
O God,
die een beschermer zijt van allen die op U hopen,
vermeerder over ons, zo bidden wij, uw barmhartigheid,
opdat wij door onze zorg voor de tijdelijke dingen
de eeuwige niet verliezen.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Beschermheer van wie op U hopen,
Gij God, buiten Wien niets bestand heeft of heilig is,
vermenigvuldig over ons Uw barmhartigheid.
Uw voorgang en Uw leiding zullen dan bewerken,
dat wij Uw toekomst niet verijdelen,
als wij ons aan het heden toevertrouwen.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Luthers Dienstboek:

O God,
die een beschermer zijt van allen die op U hopen,
vermeerder over ons, zo bidden wij, uw barmhartigheid,
opdat wij door onze zorg voor de tijdelijke dingen
de eeuwige niet verliezen.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Tenachlezing: Jes 30:15-18(21)
Epistellezing: 1Pet 5:5b-11
Evangelielezing: Luc 15:1-10
Zondagslied: Gezang 36