Orde van dienst voor '1e na Trinitatis'

(Luthers Klassiek Leesrooster)

groen
Introïtus: Ps 13:2.4-6 - 6a
Antifoon: Heer, ik vertrouw op uw goedertierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart.
Introïtus Psalm: Hoelang Heer, zult Gij mij blijven vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen? Aanschouw toch, antwoord mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode; opdat mijn vijand niet zegge: Ik heb hem overmocht; opdat mijn tegenstanders niet juichen, wanneer ik wankel. Maar ik vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heer zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.
Kyrie: Psalm 13
Heer, God,
die de sterkte zijt van allen, die op U hopen,
wij bidden U, hoor ons gebed
en daar wij zonder U, door de menselijke zwakheid,
tot niets in staat zijn,
schenk ons de bijstand van uw genade
opdat wij, door uw geboden te onderhouden,
in ons willen en werken
kinderen van uw welbehagen mogen zijn.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Gij, die de sterkte zijt van wie op U hopen, -
verhoor goedgunstig onze smekingen!
Sterfelijk en zwak als wij zijn
vermogen wij niets zonder U, -
verleen ons, God, de bijstand Uwer genade.
Van harte en metterdaad
zullen wij dan in Uw behagen staan
door ons te houden aan wat Gij ons opdraagt.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Luthers Dienstboek:

Heer, God,
die de sterkte zijt van allen, die op U hopen,
wij bidden U, hoor ons gebed
en daar wij zonder U, door de menselijke zwakheid,
tot niets in staat zijn,
schenk ons de bijstand van uw genade
opdat wij, door uw geboden te onderhouden,
in ons willen en werken
kinderen van uw welbehagen mogen zijn.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Tenachlezing: Jes 5:8-16
Epistellezing: 1Joh 4:(8)16b-21
Evangelielezing: Luc 16:19-31
Zondagslied: Gezang 241