Orde van dienst voor 'Sexagesima'

(Luthers Klassiek Leesrooster)

paars of groen
Introïtus: Ps 44:2.4.9 - 24.27
Antifoon: Waak op! Waarom slaapt Gij, Heer? Ontwaak! Verstoot niet voor eeuwig! Sta op, ons ter hulp, verlos ons omwille van uw goedertierenheid.
Introïtus Psalm: O God, met eigen oren hebben wij het gehoord, onze vaderen verhaalden het ons: het werk dat Gij gewrocht hebt in hun dagen, in de dagen van ouds. Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen had. In God roemen wij de ganse dag, uw naam zullen wij loven voor eeuwig.
O Heer, U bidden wij:
wek de harten van uw gelovigen op,
dat zij de vrucht van uw goddelijk Woord
steeds overvloediger voortbrengen
en de hulp van uw genade
in steeds rijker mate ontvangen.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
O God, die onze harten kent
en weet, dat wij op geen van onze daden
ons vertrouwen kunnen stellen:
verleen ons genadig, dat wij
temidden van alle gevaren dezer wereld
in de schaduw Uwer vleugelen
een toevlucht mogen vinden.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Luthers Dienstboek:

O Heer, U bidden wij:
wek de harten van uw gelovigen op,
dat zij de vrucht van uw goddelijk Woord
steeds overvloediger voortbrengen
en de hulp van uw genade
in steeds rijker mate ontvangen.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Tenachlezing: Joel 2:12-21
Epistellezing: 2Kor 11:19-12:9
Evangelielezing: Luc 8:4-15
Zondagslied: Gezang 302