Orde van dienst voor 'Laatste na Epifanie'

(Luthers Klassiek Leesrooster)

groen
Introïtus: Ps 145:1-2.5-7(6) - Hab 3:4
Antifoon: Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel van zijn kracht.
Introïtus Psalm: Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer; te allen dage zal ik U prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. Ik zal van de heerlijke luister uwer majesteit en van uw wonderdaden gewagen. Zij zullen spreken van de macht uwer geduchte daden, en uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid.
Heer, onze God,
Gij die uw Zoon van de hemel uit overstraald hebt met licht:
geef ons, zo bidden wij U,
dat wij de openbaring van zijn heerlijkheid
in geloof en met vreugde aanvaarden
en in eenheid en gemeenschap met Hem
door zijn kruis en opstanding
zullen delen in zijn verheerlijking.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Wil ons goedgunstig zijn, almogende God,
en geef ons de kracht des Geestes
om te bedenken niet alleen
maar ook met woord en daad te volvoeren
de dingen, die U welaangenaam zijn.
Luthers Dienstboek:

Heer, onze God,
Gij die uw Zoon van de hemel uit overstraald hebt met licht:
geef ons, zo bidden wij U,
dat wij de openbaring van zijn heerlijkheid
in geloof en met vreugde aanvaarden
en in eenheid en gemeenschap met Hem
door zijn kruis en opstanding
zullen delen in zijn verheerlijking.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Tenachlezing: Ex 3:1-6
Graduale: Psalm 149
Epistellezing: 2Pet 1:13-18
Evangelielezing: Mat 17:1-9
Zondagslied: Gezang 158