Orde van dienst voor '4e na Epifanie'

(Luthers Klassiek Leesrooster)

groen
Introïtus: Ps 93:1-2.5 - 4
Antifoon: Boven de stemmen van vele wateren, van de geweldige baren der zee, is de Heer geweldig in den hoge.
Introïtus Psalm: De Heer is Koning. Met majesteit heeft Hij zich bekleed; de Heer heeft zich bekleed, Hij heeft zich met kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. Uw troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zijt Gij. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heer, tot in lengte van dagen.
Kyrie: Psalm 93
Heer, onze God,
neem onze zwakheid ter harte,
verleen ons kracht, zo bidden wij,
om naar lichaam en ziel staande te blijven,
opdat wij overwinnen door uw hulp,
in al wat, ook door onze schuld, ons bedreigt.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
HERE-God, Gij weet het toch,
hoe wij, door grote gevaren omgeven,
ten gevolge van onze menselijke zwakheid
geen stand kunnen houden.
Wil ons dan bewaren naar lichaam en ziel,
opdat wij door Uw bijstand te boven komen
wat wij ons door moedwillige overtreding
op de hals hebben gehaald.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Luthers Dienstboek:

Heer, onze God,
neem onze zwakheid ter harte,
verleen ons kracht, zo bidden wij,
om naar lichaam en ziel staande te blijven,
opdat wij overwinnen door uw hulp,
in al wat, ook door onze schuld, ons bedreigt.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Tenachlezing: Jer 33:14-22
Graduale: Psalm 97
Epistellezing: Rom 13:8-10
Evangelielezing: Mat 8:23-27
Zondagslied: Gezang 345