Orde van dienst voor '7e na Epifanie'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus C Lucas
paars of groen
Kyrie:
Gebed A: Gij zijt de kracht van ons leven,
daarom vragen wij aan U:
laat ons voortdurend gericht zijn
op wat strookt met uw heil en uw wil
en help ons daar ernst mee te maken,
niet alleen met onze woorden,
maar boven alles metterdaad.
Gebed B: Wees hier aanwezig, God,
spreek uw Woord
en doe ons thuisraken
in het geheim van het leven,
dat ons verschijnt in Jezus,
de Zoon van uw welbehagen,
de nieuwe mens die ons hoop geeft,
dit uur en al onze dagen.
Amen.
Tenachlezing: Gen 45:3-11.15
Graduale: Ps 37:1-11.39-40
Epistellezing:
Evangelielezing: Luc 6:27-38
Zondagslied: LB-Gz 92
Slotgebed: Gij, die ons levensadem schenkt,
geef ons de moed
ruimte te geven aan elkaar,
zodat wij het leven mogelijk maken
voor angstige en eenzame mensen.
Dan zal het goed zijn
samen op aarde te bestaan
onder de beschutting van uw hemel,
vandaag en al onze dagen.
Amen.