Orde van dienst voor '6e na Epifanie'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus C Lucas
groen of wit
Kyrie:
Gebed A: Gij die zegt verblijf te houden
waar rechtvaardigheid is en oprechtheid,
help ons door uw genade zo te leven,
dat Gij wonen kunt bij ons
en wij een teken zullen zijn
van uw aanwezigheid
temidden van de mensen.
Gebed B: Gij,
die onze harten kent,
verrijk ons door uw woorden
en sterk ons door uw Geest
om barmhartige mensen te worden,
die zorg dragen voor het geluk
van armen en miskenden,
groten en rijken
omwille van Jezus, uw Zoon,
onze Herder en Bevrijder,
dit uur en al onze dagen.
Amen.
Tenachlezing: Jer 17:5-10
Graduale: Ps 1
Epistellezing:
Evangelielezing: Luc 6:17-26
Zondagslied: LB-Gz 108
Slotgebed: Getrouwe God,
wij danken U voor die ene mens
die in alle goedheid
onder ons verschenen is.
Moge ons doen en laten
zijn gezindheid ademen,
opdat mensen en volkeren
met elkaar verbonden leven
en vrede vinden,
vandaag en al onze dagen.
Amen.