Orde van dienst voor 'Kanazondag'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus C Lucas
groen of wit
Kyrie:
Gebed A: God boven alle machten,
God van alle tijden,
hemel en aarde zijn in uw hand,
hoor in uw goedheid
naar het roepen van uw mensen
en geef uw vrede in onze dagen.
Gebed B: Enige en Betrouwbare,
Gij schenkt ons een weldadig teken
van uw verbond met ons
in Jezus Messias.
Laat Hem onze dorst lessen
naar werkelijk geluk,
laat alle mensen de vrede smaken,
waarvan Hij de belofte is,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Tenachlezing: Jes 62:1-5
Graduale: Ps 96
Epistellezing:
Evangelielezing: Joh (1:29-)2:1-11
Zondagslied: T 201
Slotgebed: Gij, die in mensen
uw welbehagen hebt,
verhoor onze gebeden
en schenk ons
al wat wij nodig hebben
om te kunnen leven:
geestkracht en vreugde,
hoop en goedheid,
die mensen verbinden
en de weg doen gaan van Hem
die ons licht is: Jezus, onze broeder,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.