Orde van dienst voor '3e van de Zomer'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus C Lucas
groen
Kyrie:
Gebed A: Gij, die ons mensen hebt opgericht
uit onze diepe val,
toen uw lieve Zoon zich vernederde,
en die ons bevrijden wilt
uit de verslaving aan hoogmoed en zelfzucht,
houd in ons levend
de blijdschap van het geloof
en maak ons tot geloofwaardige getuigen
van uw grote genade.
Gebed B: Gij,
die ons troostend nabij wilt zijn
met uw Woord van liefde,
prent ons in het hart
het beeld van Jezus, uw Zoon.
Laat uw koninkrijk komen
waarin mensen en volkeren
bevrijdend met elkaar omgaan
en bekommerd zijn
om elkanders geluk,
dit uur en al onze dagen.
Amen.
Tenachlezing: Jes 66:10-14
Graduale: Ps 66:1-12
Epistellezing:
Evangelielezing: Luc 10:1-20
Zondagslied: LB 811
Slotgebed: Gij,
die ons roept tot uw koninkrijk
door het Woord van Jezus, uw Zoon,
maak ons tot mensen
die zijn stem verstaan
overal waar die klinkt
en laat onze daden getuigen
van de waarheid ervan
in de kracht van uw heilige Geest,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.