Orde van dienst voor '10e van de Zomer'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus A Matteüs
groen
Kyrie:
Gebed A: Gij, die richting geeft
aan onze gedachten en verlangens,
wek op in ons hart
liefde voor wat Gij van ons vraagt
en verlangen naar wat Gij wilt geven.
Dan zullen wij ervaren,
temidden van alles wat onzeker maakt,
dat er een onuitputtelijke bron is
waaruit wij vreugde kunnen scheppen.
Gebed B: Gij, die luistert naar mensen,
wees hier aanwezig
en doe ons ondervinden
hoe Gij ons de poort tot uw rijk opent
in Jezus, de Zoon der mensen.
Onderricht ons
hoe wij door zijn Woord
ons leven zullen behouden
en de aarde
een huis van gerechtigheid wordt,
dit uur en al onze dagen.
Amen.
Tenachlezing: Jes 51:1-6
Graduale: Ps 138
Epistellezing:
Evangelielezing: Mat 16:21-27
Zondagslied: LB 941
Slotgebed: Gij,
die ons roept tot een gemeenschap
in Jezus, uw betrouwbare Getuige,
maak uw Kerk bereid
zich telkens opnieuw
gewonnen te geven
aan zijn woorden
en bedacht te zijn op uw koninkrijk
om zo een licht te worden
voor alle mensen op aarde
in de kracht van uw Geest,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.